Skip to main content

基隆市鼓勵現職教師參加教育部閩南語認證考試函 相關法規

100年度獎勵公文:100年6月13日 基府教學參字第1000162038號函 第一頁  第二頁  ( pdf 檔,共2頁。)

101年度獎勵公文:國小101年4月23日基府教學參字第1010155328號函 公文pdf檔

                                   國中101年3月27日基府教學參字第1010151490號函 公文pdf檔

102年度獎勵公文:102年5月13日基府教學參字第1020158210號 公文pdf檔 (共2頁)